Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Lynnwood
The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

 

19425 36th Ave W
Lynnwood, WA 98036
425-771-6430

The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

Thánh Lễ Báp Tem 2010