Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Lynnwood
The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

 

Trang Chính

19425 36th Ave W
Lynnwood, WA 98036
425-771-6430

The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

Trang Chính English Ministry Các Ban Sứ Điệp Sinh Hoạt Hình Ảnh Phim Ảnh Nối Kết Liên Lạc Đường Tới Nhà Thờ

Ban Linh Vụ:
 

Quản Nhiệm: MS Nguyễn Thanh Tùng
Tel: (253) 307-5149

Email: ms.tungnguyen@yahoo.com


Hội Thánh Tin Lành Lynnwood

19425 36th Ave W
Lynnwood WA 98036
425-771-6430