Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Lynnwood
The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

 

Trang Chính

19425 36th Ave W
Lynnwood, WA 98036
425-771-6430

The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

Trang Chính English Ministry Các Ban Sứ Điệp Sinh Hoạt Hình Ảnh Phim Ảnh Nối Kết Liên Lạc Đường Tới Nhà Thờ

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Seattle

137 SW 116th Street

Seattle, WA 98146

Phone: (206) 324-1865

Quản Nhiệm: MS Hồ Hiếu Hạ

 

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle

4401 2nd Ave NE
Seattle WA 98105

Phone:  (206) 854-1512

Quản Nhiệm: MS Nguyễn Hồng Quang

 

Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm Liên Hiệp Tacoma

3832 South G Street,
Tacoma, WA 98418

Phone:  

Quản Nhiệm: MSNC Nguyễn Hồng Phúc

 

Hội Thánh Tin Lành Kent

24511 104th Ave SE

Kent, WA 98030

 

Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

2275 W. Lincoln Avenue
Anaheim, California 92801
Phone: (714) 491-8007